زمان صحیح سنجش کارآئی و توان یک تیم  در مواقعی است که تیم تحت فشار قرار گرفته است. چگونه می توان یک تیم برتر با کارآئی استثنائی از اعضاء فعلی گروه بوجود آورد؟ چگونه باید اهداف گروه را جهت کسب موفقیت مشخص نمود و برنامه ریزی کرد؟ تولید بالا با کیفیت مطلوب فقط با کار گروهی و برنامه ریزی مناسب و حساب شده امکان پذیر است. حفظ روحیه مثبت و سازنده از وظایف اصلی رهبر تیم می باشد. چگونه می توان افراد خلاق و استثنائی را راضی نگاه داشت؟ چرا باید از مسائلی که موجب تضعیف روحیه سازمان می گردد سریعاً مطلع شد و پیشگیری لازم را بعمل آورد؟ چگونه اصول ارائه شده را در سازمان خود جامه عمل بپوشایم؟
سازندگی و نوآوری بویژه در دهه اخیر  تنها راه موفقیت سازمانها است. برخلاف اعتقاد عمومی سازندگی و نوآوری  میتواند خصوصیت سازمانی و  همگانی باشد! چگونه زمینه مناسب را می توان بوجود آورد؟ اصول ارائه شده شما را آماده می سازد تا با مسائل شخصی و حرفه ای خود بصورت علمی و مناسبی روبرو شده، نتایج مطلوبی را بدست آورید. امروزه سازمانها غالباً و مکرراً مجبور به عوض کردن سریع روش کاری و یا اهداف خود هستند، چگونه مسیر و مراحل اینگونه تغییر و تحول را می توان پیشبینی نمود و راه ساده و هموارتری را برای مقابله با آن دنبال نمود.
اصول علمی مدیریت نیروی انسانی در قالبی ساده و دلپذیر با ارائه مثالهای متعدد و عملی در این سمینار ارائه خواهد شد.

خلاصه سمینار:

بدون محاسبه وقت ناهار، مدت زمان لازم جهت برگزاری این سمینار ۴ تا ۶ ساعت می باشد

رهبری در مدیریت