آیا می شود که  ۳ = ۱ + ۱  بشود؟ جواب " بله" است، ولی فقط با کار تیمی. در این سمینار روشهای عملی نحوه کار یک تیم موفق، آموزش پرسنل، بهره وری تیمی و تشویق صحیح یک تیم قدم به قدم ارائه خواهد شد. چگونه با پرسنل تیم رابطه سازنده ایجاد کنید؟ به اهداف تیم کاملاً نائل شوید! راندمان کاری را افزایش دهید و سازمان خود را توسعه بخشید و از همه مهمتر، قادر شويد كه راندمان تولید و کیفیت تولید و خدمات را بمیزان قابل ملاحظه افزایش دهید.
در چه مواقعی یک سازمان به کار تیمی احتیاج دارد؟ چگونه پرسنل مناسب را برای یک تیم انتخاب میکنید؟ چگونه رهبری یک تیم موفق انجام می گیرد؟ چگونه کار تیمی را در فرهنگ سازمان خود پیاده کنید؟ از رهبر تیم چه انتظاراتی داریم و چرا کار تیمی مهمترین اصل تولید و سرویس دهی با کیفیت بالا می باشد؟ چگونه به یکدیگر اطمینان بیشتر می توان پیدا کرد و در یک جهت مشخص از منابع سازمان استفاده نمود؟ چرا مؤثرترین شیوه در تقویت و بالا بردن کارائی تیم آموزش، همفکری و همکاری است!
در سمینارکار تیمی، سعی بر این خواهد بود که موارد بالا با روشهای امتحان شده عملی توأم با مبانی علمی بررسی و ارائه شوند. این روشها به طور سیستماتیک و ساده ارائه خواهند شد، به نحوی که امکان استفاده، بهره مندی و اندازه گیری نتایج آن میسر باشد.

خلاصه سمینار: 

بدون محاسبه وقت ناهار، مدت زمان لازم جهت برگزاری این سمینار ۴ تا ۵ ساعت می باشد

کار تیمی