وظیفه و رل زنان در جامعه روز به روز افزایش می یابد. مسئولیت محوله و انتظار جامعه از بانوان صرفنظر از مرزهای جغرافیایی و یا فرهنگی روزبروز تغییر کرده ولی همیشه رو به افزایش می باشد. در همه جوامع بیش از هر طبقه دیگر زنان مجبور به انجام وظائف متضاد و ایفای نقشهای گوناگون می باشند. توانائی و موفقیت زنان در ارائه ابعاد شخصیتی مناسب بنحو موثر و مطلوب عامل اصلی موفقیت ایشان محسوب می شود.
خانمها نیز همانند آقایان لازم است قادر باشند ارتباطات خود را با دیگران بنحو مطلوبی کنترل و هدایت  نموده و احتیاجات خود را در این ارتباطات ابزار و در تامین آنها مصر و موفق باشند. اصول مربوطه با توجه به جزئیات ارائه و نحوه کاربرد عملی این اصول ارائه خواهد شد. چگونه زنان می توانند شانه به شانه آقایان در اکثر موقعیتها همکاری و تضمین موفقیت داشته باشند. چگونه بانوان می توانند کلیه وظائف و امور خانوادگی را برنامه ریزی و اداره نمایند و حتی المکان این وظائف و مسئولیت ها را بنحو موفقیت امیز و مطلوب بعهده گیرند.

خلاصه سمینار

روابط زنان با آقایان در منزل، محیط کار و بخصوص در اجتماع دچار تحول عظیمی شده است. برابری و توانائی زنان در مقابله با فشارهای اجتماعی، خانوادگی و بخصوص در مواقع اصرار ورزی آقایان نه تنها زیر سئوال رفته است بلکه آزادی قشر وسیعی از زنان بواسطه اجتناب از اینگونه برخوردها بطور کلی پایمال شده است. اصول مربوطه بنحو ساده و روشن ارائه خواهد شد و کمک خواهد کرد تا شما به طریقی موثر خواستهای خود را ابراز و از تحمیل عقیده دیگران جلوگیری بعمل آورید. نکات ارائه شده موجب خواهد شد تا از سلامت و بهداشت جسمی و روانی بیشتر بهرهمند شوید و در راه رسیدن به اهداف خود کمتر احساس گناه کنید و بنحو موثرتری از همکاران و یا همسر خود طلب کمک و یاری نمائید.

بدون محاسبه وقت ناهار، مدت زمان لازم جهت برگزاری این سمینار ۳ تا ۴ ساعت می باشد.

اطمینان و اعتماد به نفس برای بانوان