شما همواره می توانید همه را راضی تر نگهدارید. آیا مایل هستید خود را از دریچه چشم دیگران ببینید؟ آیا می خواهید درک و فهم متقابل خود و دیگران را بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهید؟ این سمینار نشان خواهد داد که بهتر است شما رفتاری با مردم داشته باشید که واقعاً دلخواه آنها میباشد و می خواهند که شما با آنها مطابق الگوی مورد نظر آنها رفتار نمائید.

شما  متوجه خواهید شد که بطور غیر مستقیم مردم بشما میگویند که چگونه باید با انها رفتار شود. شما اگاه خواهید شد که الگوی رفتاری شما است که انتظارات و توقعات دیگران از شما را تحت الشعاع قرار میدهد. شما لازم است آگاه باشید که دقیقا از چه رفتاری پرهیز و چه رفتاری را با شخص مورد نظر دنبال کنید تا روابطی را که مد نظر دارید کسب نمایید.
شما موفق خواهید شد به طریقی با مردم برخورد کنید که تضادها را کاهش داده و حس اعتماد متقابل و همکاری را افزایش دهید. شناخت شخصیت ها و استراتژی در ارتباطات در حقیقت یک سری راه حلهای ساده است که می توان بسهولت بکار گرفت و نتایج آنی و موفقیت آمیزی را در روابط شخصی و حرفه ای بدست آورد. هدف این سمینار بررسی عمیق و جامع رفتار درمانی نیست، بلکه ارائه یک سری روش های ساده برای بررسی و درک تفاوتهای رفتاری مردم و بحداقل رسانیدن اختلافات ناشی از این تفاوتها میباشد.

بدون محاسبه وقت ناهار، مدت زمان لازم جهت برگزاری این سمینار ۵ تا ۶ ساعت می باشد.

:خلاصه سمینار 
شناخت شخصیت ها و استراتژی در ارتباطات