هدف و ماموریت ما
مطالعه و تحقیق، ارائه خدمات آموزشی، و ارائه سمینار و مشاوره در رابطه با امور پرسنلی است؛  همواره این موسسه  در راستای درک  احتیاجات مشتریان حساس بوده و سعی در ارائه کالا و خدمات با کیفیت عالی و مطابق با سطح توقعات مشتریان دارد.

راستای اصول اعتقاداتی

ما اعتقاد داریم
احترام به فرهنگ کاری مشتریان وظیفه غیر قابل تفویض یکایک ما می باشد. سیستمهای اختصاصی و دست آوردهای محرمانه هستند که سرمایه اصلی و تضمین رقابت موفق آمیز مشتریان ما بشمار می آیند. کسب اطلاعات از مشتريان منحصرا و اکیدا بمنظور چاره جویی خواهد بود و در مواقعی که امکان حراست از اطلاعات محرمانه مشتریان به نحو اطمینان بخشی وجود ندارد از گردآوری و بخصوص نگاهداری چنین اطلاعاتی جداً خودداری مینمائیم.

ما اعتقاد داریم
به پرسنل این سازمان؛ بنابراین، ما محیط کاری جالب، برانگیزنده، و شفاف برای پرسنل ایجاد کرده و پاداشی مناسب با کارآئی و موقعیتی مناسب با ضرورت احتیاج به رشد و ارتقاء آنان فراهم می آوریم.

 ما اعتقاد داریم
احترام پایه بقای هر رابطه طولانی می باشد؛ بنابراین، ما انتظار صداقت، درستی و کامل بودن در هر رد و بدل شغلی و مراودات و ارتباطات کاری داریم.

 ما اعتقاد داریم
ارزش یکایک ما و بطور جمعی بعنوان یک موسسه از طریق کیفیت کالا و خدمات که توسط ما ارائه می شود مشخص می شود؛ بنابراین، سیستم، پروسه، منابع و آموزشهای لازم را برای موفقیت پرسنل فراهم کرده و یکدیگر را در ارتقاء به تعالی کیفیت تشویق و مسئول میدانیم.

ما اعتقاد داریم
تبادل اطلاعات و همفکری لازمه تمامی همکاریهای صادقانه و گروهی میباشد؛ بنابراین، سیستمهائی را ابداع کرده و بکار می گیریم که اطمینان دهند کلیه کسانی که نیاز به اطلاعات دارند دسترسی بموقع و مناسب به اطلاعات مربوطه داشته باشند.

 ما اعتقاد داریم
سود دهی رکن اصلی ادامه بقا و استمرار خدمت به مشتریان میباشد؛ بنابراین، انتظار داریم رابطه ما با مشتری برای هر دو طرف سازنده و سودآور باشد.

 ما اعتقاد داریم
جلب مشتری جدید و نگاهداری مشتریان قدیمی سرمایه یک موسسه بشمار می اید؛ بنابراین، مطابق هدف و ماموریت در راستای اعتقادی خود سعی وکوشش خواهیم کرد که مشتریان خود را با ارائه کالا و خدمات مورد نظر آنها جلب و نگاهداری کنیم.

 ما اعتقاد داریم
وظیفه ما می باشد که  از محل منابع خود در محیط و جامعه ای که ما را می پروراند سرمایه گذاری کنیم؛ بنابراین، در این راستا، مشوق یکدیگر بوده و راسا و یا از طریق موسسات خیریه معتبر به افراد نیازمند و جامعه خود به نحو بهینه کمک نماییم.