مدیریت یک دقیقه ای مجموعه ای کامل و جالب از یک سری اصول ساده ولی پر اهمیت مدیریت نیروی انسانی می باشد. آشنائی با این اصول موجبات درک صحیح و آگاهی بیشتر شما را از الگوهای رفتاری بشر فراهم خواهد کرد. مدیریت مطلوب فقط در قالب چهارچوب درک صحیح فاکتورهای موثر نیروی انسانی و برنامه ریزی مناسب امکان پذیر است:

خلاصه سمینار

تکنیکهائی که در این سمینار ارائه می شود درحقیقت باعث انقلاب تفکر در مدیریت نیروی انسانی شده است. لازم است این موارد دقیقاً بررسی و روشن شوند تا شما بتوانید نتایج قابل ملاحظه و مطلوبی را در امور شخصی و حرفه ای  خود بدست آورید و سازمان شما به یک مجموعه پیشرو و فعال تبدیل گردد.
با رعایت این اصول اعتقاد کاری افراد به یکدیگر و به سازمان افزایش یافته و ثمرات جانبی خیلی مفیدی بدست  خواهد آمد. اهداف سازمان بنحو دقیق تری روشن می شود و نیروی سازمان در جهت مطلوب صرف خواهد شد و از هرز روی انرژی سازمانی جلوگیری می شود. همکاری تشدید می شود و نیاز به مخالفت و جبهه گیری از بین خواهد رفت و روح همکاری تقویت خواهد شد. اعضای سازمان بیشتر مایل و مشتاق خواهند بود که ایده ها و نوع آوری های خود را به معرض امتحان قرار داده، بدینوسیله موجبات ترقی و بهره وری بیش از پیش سازمان را فراهم آورند. فوائد برخورد مناسب با مشکلات، تشویق مناسب و به موقع، شناسائی و دقت در دستیابی به کیفیت مطلوب، اعتراف به اشتباه بنحو سازنده و عملی ارائه خواهد شد.

بدون محاسبه وقت ناهار، مدت زمان لازم جهت برگزاری این سمینار ۴ تا ۵ ساعت خواهد بود.

تشویق یک دقیقه ای

۲-

تعیین هدف یک دقیقه ای 

۱-

عذرخواهی یک دقیقه ای

۴-

سرزنش یک دقیقه ای

۳-

مدیریت یک دقیقه ای